Loading...

O společnosti

Metrostav Development a.s. zastřešuje v České republice developerské aktivity Skupiny Metrostav. Realizuje rezidenční a komerční projekty v Praze i jiných lokalitách s důrazem na výjimečnou architekturu, užitnou hodnotu a odpovědnost k životnímu prostředí.

O nás

Budujeme nadčasové bytové domy a komerční projekty.

close

O nás

Od roku 2008 zastřešujeme veškeré developerské aktivity Skupiny Metrostav.

 

Rezidenční development

V atraktivních lokalitách stavíme moderní bytové domy pro příjemné a kvalitní bydlení. Respektujeme přirozenou potřebu člověka být s lidmi, kteří sdílí podobné hodnoty, a podle toho k projektům a realizacím přistupujeme. Spolupracujeme se špičkovými architekty, používáme kvalitní materiály vysokého standardu a klademe důraz na perfektním provedení stavby. Díky tomu jsme získali již řadu prestižních ocenění jako například Best of Realty, Stavba roku nebo Nový domov.

 

Komerční development

U komerčních projektů sázíme na nejnovější trendy a nabízíme kanceláře splňující nejvyšší požadavky na pracovní prostředí. Používáme moderní technologie a materiály, díky kterým jsou naše projekty nejen moderní, příjemné, funkční a nadčasové, ale i energeticky úsporné.

 

Mise 

Vytváříme trvale hodnotnou architekturu respektující genius loci lokality.

 

Vize

Metrostav Development bude vytvářet výjimečnou architekturu s důrazem na užitnou hodnotu, design a odpovědnost k životnímu prostředí.

 

Sdílené základní hodnoty

  • Profesionalita
  • Důvěryhodnost
  • Stabilita

 

Krédo

DRŽÍME SLOVO

Historie

Již 20 let děláme zodpovědný a kvalitní development.

close

Historie

Metrostav Development a.s., vznikl v roce 2008 vyčleněním divize Development z Metrostavu a.s., a zastřešuje veškeré developerské aktivity Skupiny Metrostav. 

Za dobu svého působení realizoval již mnoho vysoce hodnocených projektů a vybudoval více než 2 500 bytů po celé České republice.

Filosofie společnosti

Vážíme si člověka, chráníme přírodu, držíme slovo.

close

Filosofie společnosti

Development je pro nás závazek vůči současným uživatelům i budoucím generacím.

 

Uvědomujeme si svou zodpovědnost, a proto klademe důraz na kvalitní a funkční design, respektujeme potřeby našich klientů a jsme ohleduplní k danému místu a jeho historii. 

 

Vítáme a respektujeme názory našich partnerů, protože jen díky dialogu, spolupráci a spojení nejlepších myšlenek můžeme budovat nadčasové stavby s vysokou užitnou hodnotou.

 

Lokality pro výstavbu vybíráme pečlivě a zodpovědně, a vždy se snažíme o co nejcitlivější zasazení staveb do krajiny. S úctou navazujeme na to, co vytvořila příroda a lidé před námi. Vždy tvoříme architekturu ohleduplnou k životnímu prostředí.

 

 

 

 

BIM v Metrostav Development

 

BIM neboli Building Information Modeling (Informační modelování staveb) je proces vytváření a správy dat o budově během celého jejího životního cyklu.

 

Jedná se o otevřenou databázi informací o objektu díky čemuž veškeré subjekty podílející se na cyklu stavebního díla mají stejnou BIM databázi a to nejen pro svou činnost, ale i pro komunikaci s ostatními subjekty. BIM je databáze, jež obsahuje souhrnné informace o stavebním díle. Jedná se o databázi unikátní, jedinečnou a aktuální.

Building Information Modeling je moderní a inteligentní proces, který usnadňuje výměnu informací v rámci procesu návrhu projektu, výstavby a používání budovy. Při projektování staveb v BIM dochází k simulaci reálné výstavby, čímž je zajištěna maximální kvalita návrhu bez prostorových a koordinačních chyb a je možné již od samého začátku projektu vycházet z „virtuální reality“ – 3D modelu stavby.

 

Metodu BIM v rámci našich projektů využíváme v této chvíli u komerčního projektu Palmovka Open Park, který je v realizaci.

Etická linka

Dbáme o dodržování etických pravidel a zákonů. Odkaz na etickou linku na stránkách Skupiny Metrostav.

close

Etická linka

Etická linka (http://www.skupinametrostav.cz/cz/eticka_linka) slouží zaměstnancům,  statutárním orgánům společností Skupiny Metrostav, obchodním partnerům, spolupracujícím třetím stranám a veřejnosti k ohlášení neetického či protiprávního jednání v rozporu s Etickým kodexem Skupiny Metrostav.

Linka není určena k řešení problémů v rámci běžného obchodního styku, včetně reklamačních případů a zákaznických stížností. Není ani prostředkem k vyřizování osobních sporů mezi pracovníky nebo pro nahlašování mimořádných událostí spadajících do kompetence policie, záchranné služby a hasičů.

Etický kodex

Ctíme mravní principy a pravidla chování Skupiny Metrostav. Odkaz na etický kodex na stránkách Skupiny Metrostav.

close

Etický kodex

Etický kodex Skupiny Metrostav vyjadřuje mravní principy Skupiny Metrostav, a stanovuje závazná pravidla chování a jednání pro všechny společnosti Skupiny, její pracovníky i spolupracovníky.

 

MRAVNÍ PRINCIPY SKUPINY METROSTAV

 

1) Vždy dbáme na dodržování zákonů České republiky a zemí, ve kterých podnikatelsky působíme nebo hodláme působit.

Průběžně sledujeme a v praxi reagujeme na právní řád a etické normy zemí, ve kterých podnikatelsky působíme nebo hodláme působit. Příslušné zákony a pravidla nejen respektujeme, ale vstřícně předcházíme podezřením z jakékoli nepatřičnosti.

 

2) Důvěryhodnost, profesionalita a stabilita jsou našimi základními sdílenými hodnotami.

Trvale usilujeme o vytváření bezpečného, tvůrčího a stabilního pracovního prostředí. Vždy jednáme profesionálně a s nejvyšší odbornou péčí. Uvnitř i navenek budujeme vztahy založené na důvěře. Spolupracujeme s fyzickými a právnickými osobami, které jsou kvalifikované a důvěryhodné. Řádně účtujeme veškeré ekonomické transakce. Podáváme pravdivé údaje o stavu hospodaření. Poctivě a včas odvádíme daně a platby na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a další povinné platby.

 

3) Spokojenost zákazníka je naším hlavním cílem, ale nikdy ne za cenu porušování etických či právních norem.

Netolerujeme korupci, úplatkářství ani nekalou soutěž. Přímo ani nepřímo neposkytujeme ani nepřijímáme žádné platby či jiné odměny, které by měly vést k jednání v rozporu se zákony či etickými pravidly. Spolupracujeme pouze s osobami, u kterých neexistuje zdánlivý ani skutečný střet zájmů a finanční prostředky, jimiž disponují, pocházejí z legitimních zdrojů. Dbáme na bezpečnost informací a ochranu dat.

 

4) Vnímáme svou společenskou odpovědnost vůči občanům zemí, krajů, měst, obcí, kde podnikatelsky působíme nebo hodláme působit.

Usilujeme o minimalizaci negativních dopadů naší stavební a podnikatelské činnosti na životní prostředí a dotčené komunity. Respektujeme potřeby a zájmy fyzických a právnických osob vně Skupiny Metrostav. Ctíme odkaz předchozích generací a chováme se odpovědně vůči generacím budoucím.

 

5) Respektujeme práva a povinnosti všech našich spolupracovníků. Nepřipouštíme žádné diskriminační chování a jednání.

Zaručujeme rovné příležitosti lidem bez ohledu na pohlaví, barvu pleti, etnickou příslušnost, rasu, národnost, náboženství či jiné odlišné charakteristiky. Nepřipouštíme obtěžování či diskriminaci. Vstřícně a ohleduplně se chováme zejména k handicapovaným, vážně nemocným, seniorům a rodinám s dětmi. V souladu se zákonem uznáváme práva zaměstnanců vytvářet odbory nebo do nich vstupovat.

 

6) Nepřipouštíme možnost střetu osobních zájmů se zájmy Skupiny Metrostav. Movitý, nemovitý majetek a duševní vlastnictví chráníme jako vlastní.

Chráníme a pečlivě udržujeme movitý majetek, nemovitý majetek, duševní vlastnictví a obchodní tajemství společností Skupiny Metrostav. Žádná pracovní rozhodnutí nesmí být ovlivňována individuálními, rodinnými či přátelskými zájmy.

 

7) Nedodržování mravních principů Skupiny Metrostav netolerujeme.

Ctít a dodržovat Etický kodex Skupiny Metrostav je povinností každého pracovníka Skupiny. V případech náznaku porušování Kodexu upozorňujeme příslušného pracovníka na nepřijatelnost jeho chování. Zároveň informujeme nadřízeného, nebo příslušného ředitele nebo ředitele Útvaru interního auditu Skupiny Metrostav. Odvetné kroky vůči komukoliv, kdo upozornil na porušování Etického kodexu nebo napomáhal jej odhalit, jsou nepřípustné. Tímto postupem předcházíme případným škodám, trestně právním a morálním postihům vůči Skupině Metrostav a všem poctivým pracovníkům Skupiny.

 

Nekorektní, neetické či protiprávní jednání v rozporu s Etickým kodexem Skupiny Metrostav můžete nahlásit na zde: http://www.skupinametrostav.cz/cz/eticka_linka

Člen ARTN

Máme přehled o trhu s nemovitostmi.

close

Člen ARTN

K developmentu přistupujeme zodpovědně a děláme jen projekty, které mají smysl – proto jsme od roku 2015 členem ARTN (Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí).

Informace o auditu

Rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie.

close

Informace o auditu

V červnu 2016 rozhodla valná hromada o přeměně akcií na zaknihované akcie.

Získaná ocenění

Za kvalitu našich projektů jsme získali již řadu odborných ocenění.

close

Získaná ocenění

Všech získaných cen si velmi vážíme, ale nejvyšším oceněním je pro nás spokojenost klientů a věrnost našich obchodních partnerů.

 

Administrativní centrum Ovocný trh 12, Praha 1
                                                     titul Best of Realty 2014, 3.místo v kategorii Rekonstruovaných kancelářských budov


Ostravská brána, Moravská Ostrava
                                                     čestné uznání v soutěži Dům roku 2010 vyhlášené městem Ostravou

                                                     cena v kategorii novostavby na prestižní soutěžní přehlídce Grand Prix Architektů 2011

                                                     cena odborné poroty za urbanismus v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje 2010

                                                     cena odborné poroty za 3. místo v České republice a 1. místo

                                                     v Moravskoslezském kraji, kde obdržel také cenu architektů v soutěži Realitní projekt roku

                                                     2011


Obytný soubor Na Krutci, Praha 6
                                                     titul The Best of Realty 2007, Nový domov 2007 (1. etapa výstavby)


Galerie nad Vltavou, Praha 8
                                                     cena Státního fondu rozvoje bydlení 2006


Bydlení Cibulka, Praha 5
                                                     cena Top Invest 2001 a The Best of Realty 2002

 

Obytný soubor U Kříže, Praha 5
                                                     titul Stavba roku 1999


Administrativní centrum Palmovka, Praha 8
                                                    cena „investor roku 2000“ na území hl. m. Prahy


Komerčně administrativní centrum Thámova, Praha 8
                                                    titul Stavba roku 1998


Administrativní centrum Rathova pasáž, Praha 1
                                                    titul Stavba roku 1997

Kariéra

close

Kariéra

Pracovní pozice ve Skupině Metrostav naleznete zde.

Cookies nám pomáhají poskytovat a zlepšovat naše služby.
Používáním stránek provozovaných Metrostav Development a.s. souhlasíte s používáním cookies.

Informace o používání cookies

Cookies je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookies jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookies slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

 

Typy používaných cookies

Nastavení

Tyto cookies v sobě nesou informaci o aktuálním nastavení webu. Pokud webová stránka podporuje personalizaci, např. zvětšení textu, změnu barev a další, budou tyto informace uložené v těchto cookies.

Zabezpečení

Pokud webová stránka podporuje přihlašování uživatelů, soubory cookies zabezpečení používáme k ověřování uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran.

Procesy

Soubory cookies procesů umožňují webům poskytovat služby, které návštěvníci očekávají, například navigaci na webových stránkách nebo přístup k zabezpečeným oblastem webu. Bez těchto souborů cookies web nebude fungovat správně. 

Stav relace

Jedná se o shromažďování údajů o chování návštěvníků. Může se jednat například o informace o tom, jaké stránky uživatelé navštěvují nejčastěji nebo zda se jim na některých stránkách nezobrazují chyby. Tyto cookies nám pomáhají zlepšovat služby a uživatelské prostředí na webu.

Analytické cookies

Google Analytics je analytický nástroj společnosti Google, který pomáhá majitelům webových stránek a aplikací porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky a aplikace využívají. Může používat sadu souborů cookies ke shromažďování informací a vytváření přehledů o používání webových stránek bez toho, aby se společnost Google dozvěděla jakékoli osobní identifikační údaje jednotlivých návštěvníků. Hlavním souborem cookies používaným službou Google Analytics je soubor __ga.

Kromě vytváření přehledů statistik využití webových stránek lze službu Google Analytics společně s reklamními souborů cookies použít k zobrazení relevantnějších reklam ve službách Google (např. Vyhledávání Google) a na webu.

Rozšíření, sociální pluginy, systémy třetích stran

Webová prezentace může využívat rozšíření, tzv. sociální pluginy (např. Facebook tlačítko „Líbí se mi“, seznam tweetů Twitter, apod.) a nebo systémy třetích stran, jako např. výše popsaný Google Analytics. Za konkrétní podobu, množství a účel souborů cookies uložených do vašeho prohlížeče od poskytovatelů třetích stran zodpovídá výhradně poskytoval této služby / těchto služeb.

 

Další informace, odkazy

Jak Google využívá data