Loading...

Nové centrum Palmovka

Stavební práce na projektu byly pozastaveny, protože investor stavby, společnost Centrum Palmovka a.s. vlastněná Městskou částí Praha 8, neuhradila zajišťující výstavbu, přestože provedení těchto prací bylo v souladu se smlouvou. Investor odmítá zaplatit dílo a rozporuje platnost smlouvy o výstavbě, která byla uzavřena v rámci veřejné zakázky. Protože ani smírčí řízení nevedlo k mimosoudnímu vyřešení sporu, podali jsme k Rozhodčímu soudu při HK a AK ČR žalobu na zaplacení části dlužné částky. Investor projektu současně podal k Obvodnímu soudu pro Prahu 8 žalobu na určení vlastnického práva k budově, postavené v rámci projektu. S ohledem na výše uvedené soudní spory nelze stanovit termín obnovení stavební činnosti. od počátku druhého čtvrtletí 2015 projekt přerušen

6 106
NCP