Loading...

Pravidla soutěže "Fototip na archivýlet"

 

1. Pořadatel soutěže 

  

1.1 Pořadatelem soutěže, pořádané pod názvem „Fototip na archivýlet“ (dále jen „Soutěž“), je společnost Metrostav Development a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, IČO: 28440412, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 14524

 

(dále jen „pořadatel“ nebo ,,Metrostav Development a.s.“). 

 

1.2 Tato Soutěž není pořádána ve spolupráci se společností Meta (Facebook). Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována společností Facebook ani s ní spojena.  

 

2. Doba platnosti Soutěže 

 

2.1 Soutěž probíhá od 20. 3. do 31. 3. 2023 do 23:59 hodin. 

 

2.2 Soutěžní úkol bude zveřejněn v době konání Soutěže na Facebookové stránce pořadatele (https://www.facebook.com/metrostavdevelopment.cz) a Instagramu pořadatele (https://www.instagram.com/metrostav_development/ ) s odkazem na tato pravidla Soutěže (na Instagramu v biu profilu). 

 

3. Účastníci Soutěže 

 

3.1 Soutěže se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je starší 18 let a má doručovací adresu na území České republiky (dále jen „Soutěžící“ nebo „Účastník“). 

 

3.2 Účastník musí splňovat pravidla použití sítě Facebook, uvedená na https://www.facebook.com/policies_center 

 

3.3 Výhercem Soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky Soutěže a kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“).  

 

4. Pravidla Soutěže 

 

4.1 Soutěžní úkol (dále jen „Úkol“) zní:  

 

4.1.1. Na Facebooku: Který český architektonický skvost si získal Vaše srdce? Ukažte nám v komentářích, jak vypadal pod hledáčkem Vašeho fotoaparátu a výhra možná poputuje právě za Vámi!  

 

4.1.2. Na Instagramu: Zapojte se do naší fotosoutěže a ukažte nám, jak vypadal český architektonický skvost v hledáčku Vašeho fotoaparátu! Stačí do konce března opatřit Váš post hashtagem #soutezmd a výhra možná poputuje právě za Vámi!  

 

 

4.2 Výherci ceny se stane celkem 6 Soutěžících (3 na Facebooku a 3 na Instagramu), kteří splní úkol a budou vylosování pomocí nástroje commentpicker.com a generátoru náhodných čísel (pro výběr postu z hashtagem). Výherce obdrží výhru (dále jen “Výhra”) popsanou v bodě 5.1. těchto pravidel. 

 

4.3 Každý Soutěžící může odpovědět na soutěžní úkol jen jednou. Vyhrát může v rámci Soutěže také pouze jednou. 

 

4.4 Účastníci Soutěže musí mít vytvořený veřejný osobní facebookový nebo instagramový profil.  

 

4.5. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z Účastníků ze soutěže v případě, že by takový Účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména Pořadatele nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly Účastníkovi vzniknout.

 

5. Výhra a podmínky získání Výhry 

 

5.1 Do Soutěže na facebookové stránce Metrostav Development a.s. je jako Výhra vložen balíček firemních předmětů, a to tričko černé v konkrétní velikosti vybrané Výhercem, flashdisk, lanyard, cyklolahev a vykrajovátko.  

 

5.2 Výherci Soutěže budou o Výhře informováni na Facebooku a Instagramu pořadatele v soukromé zprávě. 

 

5.3 Pokud by se Výhercem měl stát Soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel Výhru poskytnout, pak příslušná Výhra bude udělena dalšímu vylosovanému Soutěžícímu. 

 

5.4 Aby mohl Výherce získat Výhru, musí pořadateli doručit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu a e-mail). 

 

5.5 Pokud pořadateli Výherce nepošle údaje pro zaslání výhry do 72 hodin od výzvy nebo se pořadateli nepodaří Výhru Výherci doručit, bude Výhra doručena dalšímu vylosovanému Výherci. 

 

5.6 Pořadatel je oprávněn zveřejnit jméno a příjmení Výherce a jeho výherní příspěvek na stránce Metrostav Development a.s.

 

6. Závěrečná ustanovení 

 

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci Soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na Facebooku, kde jsou k dispozici platná a úplná pravidla Soutěže. 

 

6.2 Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje pořadateli dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – nickname a pro případ, že se stane Výhercem také jména, příjmení, adresy bydliště a případných dalších údajů, které budou získány v rámci Soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace Soutěže, a to na dobu 100 (sto) dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla pořadatele. Pořadatel se při zpracování osobních údajů řídí zásadami, které jsou uvedeny na stránce https://www.metrostavdevelopment.cz/cs/o-nas

 

6.3 Na poskytnutí Výhry není právní nárok a hodnotu Výhry nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu z titulu Výhry.  

 

6.4 Tato pravidla Soutěže jsou platná a účinná od 20. 3. 2023.